Johdanto

Tähän ostoon sovelletaan alla näkyviä kuluttajien verkkokauppaostojen vakioehtoja. Kuluttajien verkkokauppaostoja säädellään pääasiassa sopimus-, kuluttajakauppa-, markkinointi- ja verkkokauppalainsäädännössä sekä kaupan peruutusta koskevassa lainsäädännössä. Nämä lait takaavat kuluttajille kuuluvat oikeudet. Nämä Norjan lait ovat saatavilla osoitteessa www.lovdata.no. Tämän sopimuksen ehtoja ei pidä katsoa lakisääteisten oikeuksien rajoituksiksi, vaan niissä todetaan osapuolen keskeiset oikeudet ja velvollisuudet.

Myyntiehdot on laatinut Norjan kuluttajansuojaviranomainen, joka myös suosittelee niitä. Lisätietoja näistä myyntiehdoista on Norjan kuluttajansuojaviranomaisen oppaassa.

1. Sopimus

Sopimus koostuu näistä myyntiehdoista, tilaussovelluksen antamista tiedoista ja mahdollisista erikseen sovituista ehdoista. Jos tietojen välillä on ristiriita, on vaadittava sitä, osapuolten varsinainen keskinäinen sopimus on ensisijainen, ellei tämä ole lainsäädännön vastaista.

Lisäksi kuluttajan elinkeinonharjoittajalta ostamien tavaroiden hankintaa koskevat säädökset täydentävät sopimusta.

2. Osapuolet

Myyjä on Norges NaturmedisinSentral as, Teglverksveien 47, 3057 Solbergelva, post@arnika.no Y-tunnus: NO 977 052 343 MVA, jäljempänä “myyjä”.

Ostaja on tilauksen tekevä kuluttaja, jäljempänä “ostaja”.

3. Hinta

Tuotteen ja palveluiden hinta on kokonaishinta, joka ostajan on maksettava. Tämä hinta sisältää kaikki verot ja kustannukset. Ostaja ei vastaa lisäkustannuksista, joista myyjä ei ole ilmoittanut ennen ostamista.

4. Sopimuksen tekeminen

Sopimus sitoo molempia osapuolia, kun ostaja on lähettänyt tilauksensa myyjälle.

Sopimus ei kuitenkaan ole sitova, jos myyjän tarjouksessa on ollut kirjoitus- tai lyöntivirheitä verkkokaupan tilausratkaisussa tai ostajan tilauksessa ja toinen osapuoli huomasi virheen tai hänen olisi pitänyt huomata se.

5. Maksaminen

Myyjä voi vaatia maksamaan tuotteen, kun se lähetetään myyjältä ostajalle.

Jos ostaja maksaa luotto- tai pankkikortilla, myyjä voi tehdä katevarauksen tilauksen yhteydessä. Korttia veloitetaan tuotteiden toimituspäivänä.

Laskutuskaupassa ostajalle lähetetään lasku toimituksen yhteydessä. Maksuaika ilmoitetaan laskussa. Se on vähintään 14 päivää vastaanotosta.

Alle 18-vuotiaat ostajat eivät voi maksaa laskulla.

6. Toimittaminen

Toimittaminen tapahtuu, kun ostaja tai hänen edustajansa on ottanut kohteen vastaan.

Jos toimitusaikaa ei ole ilmoitettu tilausratkaisussa, myyjän on toimitettava tavarat ostajalle ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 30 päivän kuluttua tilauksesta. Tavara on toimitettava ostajalle, jolleivät osapuolet ole nimenomaisesti sopineet toisin.

7. Vastuu tuotteesta

Vastuu tuotteesta siirtyy ostajalle, kun hän tai hänen edustajansa on vastaanottanut tuotteet kohdan 6 mukaisesti.

8. Kaupan peruutusoikeus

Ellei sopimuksessa tehdä poikkeusta peruutusoikeuden suhteen, ostaja voi peruttaa kaupan peruutusta koskevan lainsäädännön nojalla.

Myönnämme tietenkin täyden palautusoikeuden peruutusta koskevan lainsäädännön nojalla, mutta pakkausta ympäröivää muovikalvoa ei saa olla yritetty avata.  Tämä laite luokitellaan lääkinnälliseksi laitteeksi. Asetamme tiukat hygieniavaatimukset ja meidän on varmistettava, että laite toimii oikein.

Ostajan on ilmoitettava myyjälle kaupan peruutusoikeuden käytöstä 14 päivän kuluessa sen alkamisesta. Määräaikaan lasketaan kuuluvaksi kaikki kalenteripäivät. Jos määräaika päättyy lauantaina, yleisenä vapaapäivänä tai lomapäivänä, määräaikaa pidennetään lähimpään pankkipäivään saakka.

Määräaikaa katsotaan noudatetuksi, jos ilmoitus on lähetetty ennen sen päättymistä. Ostajalla on todistustaakka peruutusoikeudesta, joten ilmoitus on tehtävä kirjallisesti (täyttämällä peruutuslomake tai lähettämällä sähköpostiviesti tai kirje).

Kaupan peruuttamisen määräaika alkaa

yksittäisiä tavaroita ostettaessa niiden vastaanottamista seuraavana päivänä.
Jos tilaus tai osto sisältää sopimuksen samanlaisten tavaroiden säännöllisestä toimituksesta, määräaika alkaa ensimmäisen lähetyksen vastaanottamisen jälkeen.
Jos osto koostuu useista toimituksista, peruutusaika alkaa viimeisen toimituksen vastaanottamista seuraavana päivänä.
Peruutusaikaa jatketaan 12 kuukauteen alkuperäisen määräajan päättymisestä, jos myyjä ei ilmoita siitä sopimuksessa ja ostajalle ei anneta vakiomuotoista peruutuslomaketta. Samoin käy, jos peruutusoikeuden ehdoista, määräajoista ja menettelyistä ei tiedoteta. Jos elinkeinonharjoittaja antaa tiedot näiden 12 kuukauden aikana, peruutusaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä, kun ostaja on vastaanottanut tiedot.

Peruutusoikeutta käytettäessä tavarat on palautettava myyjälle ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruutusoikeuden käyttämisestä ilmoittamisesta. Ostaja vastaa tavaroiden palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista, ellei toisin sovita tai jos myyjä ei ole ilmoittanut, että ostajan on maksettava palautuskulut. Myyjä ei voi asettaa ostajalle peruutusoikeuden käyttämisestä aiheutuvaa maksua.

Ostaja voi kokeilla tai testata tavaraa asianmukaisesti sen luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan saamiseksi selville ilman, että hän menettää peruutusoikeuden. Jos tavaran kokeileminen tai testaaminen ylittää perustellun ja välttämättömän, ostaja voi joutua vastuuseen tavaran arvon alenemisesta.

Myyjä on velvollinen maksamaan kauppahinnan ostajalle takaisin ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun myyjälle ilmoitettiin ostajan päätöksestä käyttää peruutusoikeutta. Myyjällä on oikeus pidättää maksu, kunnes hän on vastaanottanut tavarat ostajalta tai kunnes ostaja on toimittanut asiakirjat siitä, että tavarat on lähetetty takaisin.

9. Viivästys ja toimituksen puuttuminen – ostajien oikeudet ja määräaika vaatimusten ilmoittamiseen

Jos myyjä ei toimita tuotetta tai myyjä toimittaa sen liian myöhään osapuolten välisen sopimuksen mukaisesti eikä tämä ole ostajan tai hänen puolellaan vallitsevien olosuhteiden syydä, ostaja voi kuluttajaostolain 5 luvun sääntöjen mukaisesti pidättää kauppahinnan, vaatia sopimuksen täyttämistä, irtisanoa sopimuksen ja/tai vaatia myyjältä korvausta.

Jos vaatimus perustuu rikkomuksen aiheuttamiin seurauksiin, siitä on ilmoitettava kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostitse).

Täyttäminen
Ostaja voi vaatia myyjää täyttämään velvoitteensa. Ostaja ei kuitenkaan voi vaatia myyjää täyttämään velvoitteensa, jos myyjällä on ylivoimainen este tai jos velvoitteiden täyttäminen aiheuttaa myyjälle niin suurta haittaa tai suuret kustannukset, että myyjän velvoitteiden täyttäminen on epäsuhdassa ostajan saamaan hyötyyn nähden. Jos vaikeudet korjautuvat kohtuullisen ajan kuluessa, ostaja voi vaatia myyjää täyttämään velvoitteensa.

Ostaja menettää oikeutensa vaatia myyjää täyttämään velvoitteensa, jos hän esittää vaatimuksensa kohtuuttoman myöhään.

Peruuttaminen
Jos myyjä ei toimita tuotetta toimitusajankohtana, ostajan on vaadittava myyjää toimittamaan kohtuullisen lisäajan kuluessa. Jos myyjä ei toimita tuotetta lisäajan kuluessa, ostaja voi peruuttaa oston.

Ostaja voi kuitenkin peruuttaa oston heti, jos myyjä kieltäytyy toimittamasta tuotetta. Sama pätee, jos toimitus sovittuna aikaan oli välttämätöntä sopimuksen tekemiseksi tai jos ostaja on ilmoittanut myyjälle, että toimitusaika on ratkaisevan tärkeä.

Jos tuote toimitetaan kuluttajan asettaman lisäajan jälkeen tai sopimuksen tekemisen kannalta välttämättömän toimitusajan päättymisen jälkeen, irtisanomisvaatimus on tehtävä kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun ostaja on saanut tietää toimituksesta.

Korvaaminen
Ostaja voi vaatia korvausta myöhästymisen aiheuttamista menetyksistä. Tämä ei kuitenkaan päde, jos myyjä osoittaa, että viivästyksen aiheutti muu kuin myyjästä aiheutuva este, jota ei olisi kohtuudella voitu ottaa huomioon tai välttää tai jonka seurauksia ei olisi voitu estää tehtäessä sopimusta.

10. Tuotteen puute – ostajan oikeudet ja reklamointivelvoite

Jos tuotteita on liian vähän, myyjän on ilmoitettava tästä kohtuullisen ajan kuluessa puutteen havaitsemisesta tai siitä, kun se olisi pitänyt havaita ja siitä, että myyjä vetoaa tuotteiden puutteeseen. Ostajan katsotaan reklamoineen ajoissa, jos tämä tapahtuu 2 kuukauden kuluessa puutteen havaitsemisesta tai siitä, kun se olisi pitänyt havaita. Reklamaatio voidaan tehdä viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä, kun ostaja on ottanut tuotteen haltuunsa. Jos tuotteen tai sen osan on tarkoitus kestää huomattavasti yli kaksi vuotta, reklamaation määräaika on viisi vuotta.

Jos tuotteessa on virhe eikä syynä ole ostajan tai hänen puolellaan vallitsevat olosuhteet, ostaja voi kuluttajakauppalain 6 luvun mukaisesti olosuhteiden mukaan pidättää kauppahinnan, valita korjauksen tai uuden toimituksen, vaatia hinnanalennusta, vaatia sopimuksen purkamista ja/tai vaatia myyjältä korvausta.

Myyjälle tulee tehdä reklamaatio kirjallisesti.

Korjaus tai uusi toimitus
Ostaja voi valita, vaatiiko hän puutteen korjaamista vai toimittaako tilausta vastaavan tuotteen toimittamista. Myyjä voi vastustaa ostajan vaatimusta, jos vaatimuksen toteuttaminen on mahdotonta tai jos myyjälle aiheutuisi kohtuuttomat kustannukset. Korjaus tai uusi toimitus on tehtävä kohtuullisen ajan kuluessa. Myyjällä ei lähtökohtaisesti ole oikeutta tehdä enempää kuin kaksi saman vian korjausyritystä.

Hinnanalennus
Ostaja voi vaatia asianmukaista hinnanalennusta, jos tuotetta ei korjata tai uutta tuotetta ei toimiteta. Tämä edellyttää, että alennetun ja sovitun hinnan ero vastaa puutteellisen tuotteen ja sopimukseen pohjautuvan tuotteen arvon keskinäistä suhdetta. Hinnan alennusta voidaan pitää ostajalle yhtä merkittävänä kuin puutetta, jos tähän on olemassa erityisiä syitä.

Peruuttaminen
Jos tuotetta ei korjata tai uutta tuotetta ei toimiteta, ostaja voi peruuttaa oston myös silloin, kun puute ei ole epäolennainen.

11. Myyjän oikeudet ostajan maksukyvyttömyystilanteessa

Jos ostaja ei maksa tai täytä muita sopimuksen tai lain mukaisia velvoitteita eikä syynä ole myyjä tai myyjän puolella vallitsevat olosuhteet, myyjä voi kuluttajakauppalain 9 luvun mukaisesti pidättää tuotteen itsellään, vaatia sopimuksen noudattamista tai vaatia sopimuksen purkamista ja vaatia ostajalta korvausta. Näissä olosuhteissa myyjä voi vaatia korkoa viivästyneistä maksuista ja perintäkuluista ja kohtuullista maksua noutamattomista tavaroista.

Täyttäminen
Myyjä voi pitää kiinni kaupasta ja vaatia ostajaa maksamaan kauppahinnan. Jos tuotetta ei toimiteta, myyjä menettää tämän oikeuden, jos hän odottaa kohtuuttoman kauan ennen vaatimuksen esittämistä.

Peruuttaminen
Myyjä voi irtisanoa sopimuksen, jos ostajalle on kirjattu olennainen maksuhäiriö tai muu olennainen sopimusrikkomus. Myyjä ei kuitenkaan voi purkaa sopimusta, jos koko kauppahinta on maksettu. Jos myyjä asettaa kohtuullisen lisäajan velvoitteiden täyttämiselle eikä ostaja maksa sen kuluessa, myyjä voi peruuttaa kaupan.

Viivästyneen maksun/perintämaksun korot
Jos ostaja ei maksa sopimuksen mukaista kauppahintaa, myyjä voi vaatia viivästyskorkolain mukaista korkoa kauppahinnasta. Jos maksua ei suoriteta, vaatimus voidaan ennakkoilmoituksen jälkeen lähettää ostajalle, ja se voidaan sen jälkeen saattaa perintälain mukaiseen perintään.

Maksu muiden kuin ennakkoon maksettujen tavaroiden jäädessä noutamatta
Jos ostaja ei nouda maksamattomia tavaroita, myyjä voi periä ostajalta maksun. Tämä maksu saa kattaa tuotteen toimittamisesta ostajalle myyjälle aiheutuneet todelliset kulut. Tällaista maksua ei voida periä alle 18-vuotiailta ostajilta.

12. Takuu

Myyjän tai valmistajan myöntämä takuu antaa ostajalle oikeuksia niiden takuiden lisäksi, jotka kuuluvat ostajalle lakisääteisesti. Takuu ei rajoita ostajan oikeutta reklamoida ja vaatia korvausta, jos viivästys tai puutteet ovat kohdan 9 ja 10 mukaisia.

13. Henkilötiedot

Kerättyjen henkilötietojen rekisterinpitäjä on myyjä. Ellei ostajan kanssa ole muuta sovittu, myyjä saa henkilötietolain nojalla kerätä ja säilyttää vain henkilötietoja, joita myyjä tarvitsee sopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi. Ostajan henkilötietoja luovutetaan muille vain, jos se on välttämätöntä myyjän sopimusvelvoitteiden hoitamiseksi ostajalle tai muissa lakisääteisissä tapauksissa.

14. Ristiriitojen ratkaiseminen

Valitukset on esitettävä myyjälle kohtuullisen ajan kuluessa, ks. kohdat 9 ja 10. Osapuolten on yritettävä ratkaista mahdolliset riidat sovinnollisesti. Jos tämä ei onnistu, ostaja voi ottaa yhteyttä kuluttaja- ja kilpailuvirastoon sovittelua varten. Kuluttaja- ja kilpailuviraston puhelinnumero on 23 400 500 tai www.forbrukerradet.no.

Tämä viesti on saatavana myös: Kirjanorja